การลงทุนในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ต้องขยายธุรกิจมาในประเทศไทย?

หลายองค์กรได้เห็นการหยุดชะงักและชะลอตัวลงครั้งใหญ่ในช่วง 12-24 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม บางองค์กรก็กลับมาเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความต้องการที่กลับมาของตลาดผู้บริโภค และบางองค์กรได้ปรับตัวเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างรวดเร็วและทันสมัย

การทําธุรกิจในระดับสากลและการขยายสาขาทั่วโลกนั้นเป็นกลยุทธ์ในการเจริญเติบโตที่สําคัญสำหรับลูกค้าจํานวนมากทั่วโลกและยังกลายเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหลายแห่ง

 

ผู้ประกอบการสามารถเริ่มจดทะเบียนธุรกิจได้หลายประเภทในประเทศไทย ได้แก่

 1. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 2. การจดทะเบียนพาณิชย์
 3. การจดทะเบียนบริษัทจํากัด
 4. การจดทะเบียนจํากัด (มหาชน)

 

บริษัท จํากัด เป็นประเภทที่นิยมมากที่สุดในการจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทเป็นองค์กรธุรกิจซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยทุนที่แบ่งออกเป็นหุ้นเท่า ๆ กัน มีความรับผิดของผู้ถือหุ้นที่ถูกจํากัดไว้ที่จํานวนเงินที่ค้างชําระในจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ถือ

จะจดทะเบียนบริษัทจํากัดในประเทศไทย ต้องทำอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

 1. ต้องมีบุคคลธรรมดา (ผู้ก่อการ) อย่างน้อย 3 คนลงนามร่วมกันเพื่อจัดทําบันทึกข้อตกลงแล้วลงทะเบียนจัดตั้ง 
 2. ผู้ก่อการต้องจัดให้มีการสํารองและซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท 
 3. เมื่อมีการจองหุ้นทั้งหมดผู้ก่อการจะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

รายการที่จะทําธุรกรรมในที่ประชุมตามกฎหมาย:

 1. การนํากฎระเบียบของ บริษัท มาใช้ (ถ้ามี)
 2. การให้สัตยาบันสัญญาใด ๆ และสัญญาที่ทําขึ้นเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งบริษัท
 3. 3. กําหนดจํานวนเงิน (ถ้ามี) ที่จะจ่ายให้กับผู้ก่อการ
 4. การกําหนดจํานวนหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ที่จะออกและลักษณะและขอบเขตของสิทธิพิเศษ
 5. 5. การกําหนดจํานวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิและการชําระเงินเต็มจํานวนหรือบางส่วน
 6. การแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชีคนแรกและการมอบอำนาจหรือแก้ไขอํานาจที่เกี่ยวข้อง การลงมติของที่ประชุมตามกฎหมายจะไม่มีผลใช้บังคับเว้นแต่จะผ่านเสียงข้างมากมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด
 7. ให้ผู้ก่อการส่งมอบกิจการให้แก่กรรมการ

8. ให้กรรมการดําเนินการให้ผู้ถือหุ้นจ่ายเงินตามจํานวนหุ้นและชําระเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น (ผู้ถือหุ้น (ผู้รับจองซื้อ) จะต้องชําระค่าหุ้นตามคําขอของกรรมการ)

ข้อมูลที่ใช้สําหรับการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

 1. ชื่อบริษัท (เหมือนกับชื่อที่จองไว้ซึ่งดําเนินการโดยหนึ่งในผู้ก่อการ / ผู้ถือหุ้น / กรรมการ)
 2. ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ (เลขที่บ้าน, อีเมลของบริษัท, หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท, เว็บไซต์ของบริษัท (ถ้ามี))
 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท (ประเภทธุรกิจ)
 4. ทุนจดทะเบียนต้องแบ่งเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน (มูลค่าหุ้นต้องมีอย่างน้อย 5 บาท)
 5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ บัตรประชาชน หรือเอกสารส่วนตัวอื่นๆ เช่น พาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และจํานวนหุ้นที่บริษัทสํารองไว้เพื่อซื้อหุ้น)
 6. อากรแสตมป์ที่ต้องชําระในหนังสือบริคณห์สนธิ (200 บาท)
 7. อากรแสตมป์ที่ต้องชําระตามข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี) (100 บาท)
 8. ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น)
 9. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ บัตรประชาชน หรือเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และลายเซ็นของกรรมการ
 10. ชื่อและ/หรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงนามแทนบริษัท
 11. ชื่อและใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีของบริษัท
 12. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ บัตรประชาชน หรือเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และจํานวนหุ้นที่ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

14. ตราประทับของบริษัท (ถ้ามี)