กวิณภพ ปรีดี

Kreston > Business Team > กวิณภพ ปรีดี
Gawinpob Pridi

Gawinpob Pridi

กวิณภพ ปรีดี

ผู้ก่อตั้ง
หุ้นส่วนสอบบัญชี
+66 (0) 2-136-5600

  • กวิณภพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
  • ประสบการณ์ทางวิชาชีพกว่า 18 ปีด้านสอบบัญชีและการบัญชี
  • ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทดีลอยท์ แอนด์ ทู้ช แอลแอลพี ออฟฟิศฟิลาเดลเฟีย รัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย โปรแกรมแลกเปลี่ยนนานาชาติ เป็นเวลา 18 เดือน
  • ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ชัยยศ สอบบัญชี จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี
  • ประสบการณ์ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ไทย เมททอล อิมเพ็คซ์ บริษัทย่อยของบริษัท แพน กัลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล นครดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • เป็นผู้แปลคู่มือการจัดทำงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  • เป็นวิทยากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.9)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เกรดเฉลี่ยสะสม 4.0)