ที่ปรึกษา

Kreston > Business Team > ที่ปรึกษา
อาจารย์ลาวัณย์ อมรประเสริฐศรี

อาจารย์ลาวัณย์ อมรประเสริฐศรี

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา
+66 (0) 2-136-5600

  • ประสบการณ์กว่า 40 ปี ด้านการบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ 
  • ประสบการณ์ในธุรกิจบริษัทข้ามชาติ ธุรกิจการผลิต บริการ การโรงแรง และขนส่ง
  • ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินรวม 
  • ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
  • ปริญญาโทและปริญญาตรี การเงินและการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง