ผู้จัดการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ

Kreston > Business Team > ผู้จัดการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ธิดารัตน์ พลีสัตย์

ธิดารัตน์ พลีสัตย์

ผู้จัดการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ผู้จัดการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ
+66 (0) 2-136-5600

  • ประสบการณ์กว่า 10 ปีด้านให้คำปรึกษาธุรกิจ การจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน
  • ประสบการณ์จากธุรกิจต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • ประสบการณ์ด้านจัดทำเงินเดือน ประกันสังคม กฎหมายแรงงาน 
  • ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินและยื่นภาษีรายเดือน เช่น ภงด. 3 ภงด. 53
  • ประสบการณ์ด้านการคำนวณและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ภงด. 1 ภงด. 90 และ ภงด. 91
  • ประสบการณ์ด้านจัดทำงบการเงินประจำปีและนำส่งหน่วยงานรัฐบาล
  • เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประสบการณ์ในธุรกิจผลิตสินค้า อุตสาหกรรมรถยนต์ คอนโดมิเนียม บริการ องค์กรไม่แสวงหากำไร และบริษัทข้ามชาติ
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก