หุ้นส่วนด้านภาษีอากร

Kreston > Business Team > หุ้นส่วนด้านภาษีอากร
วรพรรณ แก้วสีงาม

วรพรรณ แก้วสีงาม

หุ้นส่วนด้านภาษีอากร

หุ้นส่วนด้านภาษีอากร
+66 (0) 2-136-5600

  • ประสบการณ์ทำงานกว่า 18 ปีด้านภาษีระหว่างประเทศและภาษีในประเทศไทย รวมทั้งด้านสอบบัญชีและการบัญชี
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  • ประสบการณ์ทำงานจากบริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านภาษี
  • ประสบการณ์ทำงานจากบริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย โปรแกรมแลกเปลี่ยน นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านภาษี (Transfer Pricing Manager)
  • เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประสบการณ์ด้านขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคล Transfer Pricing การปฏิบัติตามกฎหมายภาษี คำแนะนำและปรึกษาด้านภาษี บีโอไอ ใบอนุญาตต่างด้าว และกฎหมายภาษีในไทยและต่างประเทศ
  • ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร (เกียรตินิยม อันดับ 1)