การตรวจสอบบัญชี

เครสตันถูกจัดตั้งบนพื้นฐานของการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบบัญชีตามกฎหมายประจำปี การตรวจสอบภายใน หรือบริการด้านอื่น เรามุ่งเน้นที่จะให้บริษัทลูกค้าของเรามีมาตรฐานระดับสูงในการรายงานทางการเงินด้วยความรู้ด้านเทคนิคจากทีมงานระดับโลก

เราให้บริการตรวจสอบบัญชีที่ควบคุมดูแลโดยตรงจากหุ้นส่วนสอบบัญชี ในระหว่างการตรวจสอบนั้นเราจำเป็นต้องได้รับความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิผลของระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของบริษัทลูกค้า และเราจะทํางานร่วมกับคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายสําหรับธุรกิจของคุณหรือไม่ 

เรามีกลุ่มทีมงานด้านคุณภาพระดับโลกที่ทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้อํานวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์สูงในดูแลควบคุมคุณภาพของงานสอบบัญชีระดับสากล 

บริการตรวจสอบบัญชีของเรา ได้แก่ 

– การตรวจสอบงบการเงินตามกฎหมายของไทย

– การตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

– การตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (US GAAPs)

– การตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทสาขาในประเทศไทย

– การตรวจสอบ Financial Package 

– การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นอีกมากมายซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ เช่น

-การสอบทาน

-การตรวจสอบตามขั้นตอนหรือเรื่องที่ตกลงกันไว้

– การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

– การตรวจนับทรัพย์สินของบริษัท