บริการจัดทำบัญชี

เครสตันให้บริการด้านบัญชีที่จําเป็นสําหรับธุรกิจที่กําลังเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการจัดทำการรายงานทางการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หรืองบบริหารภายใน ทีมงานเครสตันมีประสบการณ์และความชำนาญ

ในการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปให้แก่บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปแต่ละประเภทธุรกิจ ตั้งแต่บริษัทข้ามชาติไปจนถึงธุรกิจของครอบครัวในท้องถิ่น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกคุณสามารถใช้บริการเราได้ เครสตันสามารถจัดทำบัญชีและให้คําแนะนําแก่บริษัทอย่างราบรื่นและทันเวลาเพื่อสนับสนุนให้คุณเติบโตระดับโลก

 

  • บันทึกบัญชีรายเดือนและรายปี
  • การจัดทำและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน (ภงด. 3, ภงด. 53)
  • การจัดทำและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน (ภ.พ. 30, ภ.พ. 36)
  • การจัดทำและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด. 51)
  • การจัดทำและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด. 50)
  • การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานของประเทศไทย (Local GAAP)
  • การจัดทํางบประมาณและการวางแผนธุรกิจ
  • การจัดทำบัญชีบริหารภายในกิจการ
  • บริการให้คำแนะนำและปรึกษา
  • บริการเลขานุการ เช่น การยื่นงบการเงิน การจัดทำรายงานการประชุม การเปิดบัญชีธนาคาร และอื่น ๆ