บริการด้านภาษีอากร

เครสตันมีเครือข่ายภาษีที่สําคัญซึ่งครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีประมาณ 5,000 คนใน 120 ประเทศทั่วโลก ความเชี่ยวชาญด้านภาษีของเราได้รับความร่วมมือโดย Global Tax Group ซึ่งนําโดย Mark Taylor จาก Kreston สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลระหว่างประเทศและเป็นผู้นําทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีระดับโลกของเราซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของเราได้ทํางานร่วมกัน เพื่อให้เครสตันในแต่ละประเทศสามารถช่วยให้ลูกค้าจัดการกับความท้าทายทางการค้าและขยายธุรกิจของพวกเขาได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของเรามีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎระเบียบและภาษีของในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะส่วนหนึ่งของเครือข่ายเครสตัน ทีมผู้เชี่ยวชาญนั้นมีประสบการณ์ในการทำงานโปรเจคด้านภาษีข้ามประเทศอย่างบ่อยครั้ง และมีการแบ่งปันความรู้และมีการทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา

บริการด้านภาษีของบริษัท มีดังนี้ 

– การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

– การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

– การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

– การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (WHT)

– การตรวจสอบและแนะนําภาษี (รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

– ภาษีที่เกี่ยวเนื่องกับราคาโอน (Transfer Pricing)

– การสอบทานภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51)

– การให้คำปรึกษาโครงสร้างภาษีสําหรับบริษัทข้ามชาติ

– การให้บริการคำนวณภาษีของชาวต่างชาติ

– การให้บริการด้านภาษีศุลกากร

– การให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

– การสมัครสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)